Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Zasady bezpieczeństwa na egzaminach stacjonarnychPowrót do spisu aktualności

Dbając o zachowanie bezpieczeństwa uczestników naszych kursów dietetyki, Akademia Dietetyki przedstawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczestników egzaminów stacjonarnych:

Zasady bezpieczeństwa na egzaminach stacjonarnych dietetyki

1.Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej.

2.Słuchacz nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Przed rozpoczęciem egzaminu obowiązkowe jest wypełnienie krótkiej imiennej ankiety epidemicznej, zabezpieczającej przed sytuacjami opisanymi w punkcie 1 i 2.

4.Słuchacz, chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, powinien poinformować o tym fakcie Akademię przed egzaminem, aby wykładowca nie interpretował tych objawów jako „niepokojących”.

5.Rekomendujemy przyjście na egzamin nie wcześniej niż 15 – 10 minut przed jego planowym rozpoczęciem.

6.Po wejściu do placówki słuchacz powinien niezwłocznie zdezynfekować / umyć ręce.

7.Po wejściu do sali szkoleniowej słuchacz powinien zająć wybrane przez siebie miejsce i spokojnie czekać na rozpoczęcie egzaminu.

8.Na teren placówki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – z wyłączeniem osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

9.Rekomendujemy stosowanie maseczek przez cały czas trwania egzaminu.

10.Egzamin organizowany jest dla grupy minimum 5 osób. W przypadku mniejszej ilości słuchaczy chętnych do podejścia do egzaminu, Akademia zastrzega sobie prawo odwołania egzaminu i niezwłocznego poinformowania o tym wszystkich zainteresowanych osób.

11.Egzamin odbywa się w grupie maksymalnie 10 osobowej.

12.W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla słuchaczy wynosi min. 1,5 m.

13.Na egzamin należy przynieść własny długopis oraz kalkulator. Zabrania się pożyczania ww. przedmiotów.

14. W skład pojedynczego zestawu egzaminacyjnego wchodzą: arkusz egzaminacyjny, kserokopia niezbędnych norm oraz dodatkowe kartki. Każdy zestaw znajduje się w foliowej koszulce A4. Po zakończeniu egzaminu, słuchacz zobowiązany jest do spakowania całego zestawu do foliowej koszulki A4 oraz przekazania go wykładowcy.

15.Jeżeli słuchacz przejawia niepokojące objawy choroby, wykładowca niezwłocznie odizolowuje taką osobę w odrębnym pomieszczeniu.

16.Poinformuje także właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – również pogotowie ratunkowe.

17.W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, słuchacz powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

18.W przypadku podejrzenia o zakażenie, wykładowca sporządzi listę osób przebywających na egzaminie. Zaleca się wówczas stosowanie się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną.

Pamiętaj!

Myj regularnie ręce wodą z mydłem.

Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Przestrzegaj higieny kaszlu i oddychania – podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

Unikaj większych skupisk, zachowuj dystans, przebywając w korytarzu, toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie placówki.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

Zasady bezpieczeństwa na egzaminach stacjonarnych
3.3 (66.67%) 6 votes