Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

Regulamin

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

„AKADEMIA DIETETYKI”

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

„Akademia Dietetyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.Akademia Dietetyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.
Formami kształcenia pozaszkolnego są:

1)    kursy
2)    seminaria

I. Zapisy i płatności

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia organizowanego przez „Akademię Dietetyki” jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Akademii www.akademiadietetyki.pl oraz uiszczenie I wpłaty w wysokości 190,00 zł. Opłatę należy uiścić jak najszybciej, gdyż tylko ona gwarantuje miejsce na kursie.
 2. Reszta opłaty za szkolenie jest płatna przelewem na konto (to samo, co w przypadku I wpłaty) do dnia rozpoczęcia kursu. Prosimy o przyniesienie ze sobą na zajęcia potwierdzenia dokonania przelewu.
 3. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie i poinformuje o tym Akademię maksymalnie w poniedziałek przed rozpoczęciem szkolenia (niezależnie, czy kurs rusza w sobotę, czy w kolejny wtorek), wówczas wniesiona I wpłata jest mu zwracana.
 4. Jeśli uczestnik zrezygnuje w terminie późniejszym – „Akademia Dietetyki” nie zwraca wpłaconej I wpłaty, zachowuje ją w ramach odszkodowania za dotychczas wykonane czynności związane z przygotowaniem kursu. Zmiana terminu szkolenia na inny jest także rezygnacją.
 5. W ramach opłaty za kurs słuchacze:
 • są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • mają zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć
 • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”
 • otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 80% zajęć, czyli 48 godzinach szkolenia oraz zaliczenie testu sprawdzającego (kurs podstawowy i specjalistyczny) lub egzaminu próbnego (kurs zaawansowany)  – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć), wydane zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 1. Osoby spoza naszych szkoleń, spełniające wymogi formalne dotyczące uczestnictwa w kursie zaawansowanym, są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na kursie podstawowym. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu zaawansowanym, a wpłacona kwota podlega zwrotowi.

II. Postanowienia ogólne

 1. „Akademia Dietetyki” kontaktuje się z uczestnikami szkoleń drogą mailową (wiadomości są wysyłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym). Wiadomość wysłana traktowana jest jako dostarczona.
 2. „Akademia Dietetyki” zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jak również do zmiany miejsca realizacji szkolenia (w przypadku sytuacji losowej, niezależnej od Akademii jako organizatora). O wszelkich zmianach uczestnicy informowani są niezwłocznie drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 3. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń są wystawiane na podstawie danych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie zmiany (np. zła data urodzenia czy PESEL) wprowadzane są jedynie na pisemną (mailową) prośbę uczestnika. Koszt ponownego wystawienia i nadania zaświadczenia – 20,00 zł.
 4. Wszelkie zwroty wpłat dokonywane są niezwłocznie. Jednakże Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego dokonania zwrotu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych (np. awaria systemu bankowego).

III. Egzamin końcowy

 1. Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk, odbywa się po kursie zaawansowanym, najczęściej tydzień po zakończeniu szkolenia. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie i nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia.
 2. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym.
 3. Część praktyczna obejmuje samodzielne:
 • obliczenie kaloryczności, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów,
 • opracowanie zaleceń żywieniowych, które powinny być uwzględnione przy układaniu diety dla konkretnej osoby.
 1. Opłata za egzamin wynosi 150,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Dietetyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.
 2. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu.
 3. Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię, jednakże wówczas opłata za egzamin wynosi 250,00 zł. Wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu to koszt 350,00 zł.
 4. Prace egzaminacyjne są oceniane przez niezależną komisję, wyznaczoną przez dyrektora merytorycznego (w jej skład nigdy nie wchodzi osoba, która prowadziła szkolenie zaawansowane ze zdającą grupą).
 5. Czas oczekiwania na sprawdzenie prac egzaminacyjnych to około 15 dni roboczych. Biuro informuje o otrzymanych wynikach drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach (choroba egzaminatora, awaria firmy kurierskiej itp.) Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego poinformowania o wynikach.
 6. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pół roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 7. Do egzaminu słuchacz przystępuje w mieście, w którym ukończył szkolenie zaawansowane. Nie ma żadnej możliwości zdawania w innym miejscu.
 8. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 9. W związku z tym, że egzaminy są sprawdzane zawsze przez co najmniej dwie osoby, Akademia nie dopuszcza możliwości ponownego sprawdzania prac egzaminacyjnych. Otrzymana ocena jest ostateczna i nie ma możliwości jej negocjacji.
 10. „Akademia Dietetyki” nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze swoją pracą, jest to jedynie możliwe w biurze Akademii w Łodzi. Prosimy o wcześniejszy kontakt.
 11. Na prośbę kursanta „Akademia Dietetyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł).
 12. Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Dietetyki” nie odpowiada za stan przesyłki.
 13. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 20,00 zł.

IV. Prawa słuchaczy

Słuchacz ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Dietetyki”
 2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi
 3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Dietetyki”

V. Obowiązki słuchaczy

Słuchacz ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach
 2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje
 3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń
 4. dbać o mienie ruchome i nieruchome „Akademii Dietetyki”
 5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy)
 6. terminowo regulować należności wobec „Akademii Dietetyki”
 7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych podręczników oraz prezentacji multimedialnych

Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.

Regulamin
4.5 (90%) 2 votes