Regulamin


REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

„AKADEMIA DIETETYKI"

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

regulamin akademii dietetyki

„Akademia Dietetyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.
 

„Akademia Dietetyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.

Formami kształcenia pozaszkolnego są:

1)    kursy
2)    seminaria

I. Zapisy i płatności

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia organizowanego przez „Akademię Dietetyki” jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Akademii www.akademiadietetyki.pl oraz uiszczenie I wpłaty w wysokości 190,00 zł. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem szkolenia.
   
 2. Reszta kwoty za szkolenie jest płatna przelewem na konto (to samo, co w przypadku I wpłaty) do dnia rozpoczęcia kursu. Prosimy o przyniesienie ze sobą na zajęcia potwierdzenia dokonania przelewu. 
   
 3. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie i poinformuje o tym Akademię maksymalnie w poniedziałek przed rozpoczęciem szkolenia (niezależnie, czy kurs rusza w sobotę, czy w kolejny wtorek), wówczas wniesiona I wpłata jest mu zwracana. 

 4. Jeśli uczestnik zrezygnuje w terminie późniejszym – „Akademia Dietetyki” nie zwraca wpłaconej I wpłaty, zachowuje ją w ramach odszkodowania za dotychczas wykonane czynności związane z przygotowaniem kursu.

 5. W ramach opłaty za kurs słuchacze:
 • są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • mają zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć
 • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”
 • otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 80% zajęć, czyli 48 godzinach szkolenia oraz zaliczenie testu sprawdzającego (kurs podstawowy i specjalistyczny) lub egzaminu próbnego (kurs zaawansowany)  – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć), wydane zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 1. Osoby spoza naszych szkoleń, spełniające wymogi formalne dotyczące uczestnictwa w kursie zaawansowanym, są zobowiązane do zaliczenia testu wstępnego z zakresu zagadnień poruszanych na kursie podstawowym. Niezaliczenie testu uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu zaawansowanym, a wpłacona zaliczka podlega zwrotowi.

II. Egzamin końcowy

 1. Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk, odbywa się po kursie zaawansowanym, najczęściej tydzień po zakończeniu szkolenia. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jesy wyznaczany odgórnie i nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia.
 2. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym.   
 3. Część praktyczna obejmuje samodzielne:
 • obliczenie kaloryczności, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów,
 • opracowanie zaleceń żywieniowych, które powinny być uwzględnione przy układaniu diety dla konkretnej osoby.
 1. Opłata za egzamin wynosi 150,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Dietetyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.    
 2. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje o tym Akademii minimum 2 dni przed datą egzaminu. 
 3. Słuchacz, który nie przystąpi do egzaminu wraz ze swoją grupą szkoleniową, ma możliwość dołączenia do innej grupy zdającej egzamin, w terminie wskazanym przez Akademię, jednakże wówczas opłata za egzamin wynosi 250,00 zł. Wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu to koszt 350,00 zł.
 4. Prace egzaminacyjne są oceniane przez niezależną komisję, wyznaczoną przez dyrektora merytorycznego (w jej skład nigdy nie wchodzi osoba, która prowadziła szkolenie zaawansowane ze zdającą grupą). 
 5. Czas oczekiwania na sprawdzenie prac egzaminacyjnych to około 15 dni roboczych. Biuro informuje o otrzymanych wynikach drogą mailową). W wyjątkowych sytuacjach (choroba egzaminatora, awaria firmy kurierskiej itp.) Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego poinformowania o wynikach.
 6. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pól roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 7. Do egzaminu słuchacz przystępuje w mieście, w którym ukończył szkolenie zaawansowane. Nie ma żadnej możliwości zdawania w innym miejscu.
 8. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 9. W związku z tym, że egzaminy są sprawdzane zawsze przez co najmniej dwie osoby, Akademia nie dopuszcza możliwości ponownego sprawdzania prac egzaminacyjnych. Otrzymana ocena jest ostateczna i nie ma możliwości jej negocjacji.
 10. „Akademia Dietetyki” nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu.
 11. Na prośbę kursanta „Akademia Dietetyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł). O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro „Akademii Dietetyki” do dnia egzaminu. Opłata za dyplom jest wnoszona przelewem – nie ma możliwości płatności gotówką. 
 12. Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Dietetyki” nie odpowiada za stan przesyłki.  
 13. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 20,00 zł.

III. Prawa słuchaczy

Słuchacz ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Dietetyki”
 2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi
 3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Dietetyki”  

IV. Obowiązki słuchaczy

Słuchacz ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach
 2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje
 3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń
 4. dbać o mienie ruchome i nieruchome „Akademii Dietetyki” 
 5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy)
 6. terminowo regulować należności wobec „Akademii Dietetyki”  
 7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych podręczników oraz prezentacji multimedialnych   

Pozostałe kwestie reguluje statut placówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.

« Powrót do strony głównej

O nas

akredytacja-kuratorium-oswiaty.jpg

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

więcej...

Nasi wykładowcy

image_1.jpg

Agnieszka Guligowska

dyrektor merytoryczny

dietetyk-karolina-kazmierczak-siedlecka.jpg

Karolina Kaźmierczak- Siedlecka

                          Gdańsk

image_5.jpg

Paweł Janus

Kraków

image_20.jpg

Olga Mrawiec

Warszawa


Dla uczestników szkoleń

akademia-dietetyki-regulamin.jpg

Regulamin

Regulamin placówki oświatowej "Akademia Dietetyki" - Centrum Kształcenia Ustawicznego...

więcej...

absolwent-dietetyki.jpg

Co potrafią nasi absolwenci?

Absolwenci Akademii Dietetyki są profesjonalnie przygotowani do pracy w obszarze dietetyki...

więcej...

egzamin-dietetyk.jpg

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca

czyli, co warto przeczytać, aby wiedziec więcej...

więcej...

kurs-dietetyki.jpg

Niezbędnik kursanta

czyli, co każdy uczestnik szkolenia wiedzieć powinien... 

więcej...


Wyróżnienia, podstawy prawne

kuratorium-oswiaty-w-lodzi.jpg

Akredytacja Kuratora Oświaty w Łodzi

Najwyższa jakość naszych szkoleń została potwierdzona przyznaniem akredytacji Kuratora Oświaty w Łodzi.

więcej...

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu

Kurs zaawansowany dietetyki kończy się egzaminem umożliwiającym potwierdzenie przygotowania do zawodu dietetyk.

więcej...

Zaświadczenia

Akademia Dietetyki jako placówka oświatowa, ma prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu danego szkolenia na drukach MEN.

więcej...

Opinie o Akademii Dietetyki 

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Lublinie - opinie

"Program szkolenia był zgodny z moimi oczekiwaniami. Materiał przekazywany w sposób jasny i klarowny. Kurs podstawowy zachęcił do poszerzania swojej wiedzy na kursie zaawansowanym."

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Gdańsku - opinie

"Organizowany przez Akademię Dietetyki kurs oceniam jak najbardziej pozytywnie. Jego forma w zadawalającym stopniu spełniła moje oczekiwania, ponieważ poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, nauczyłam się wielu praktycznych rzeczy."

opinia.jpg

Kurs dietetyki we Wrocławiu - opinie

"Wiedza oraz sposób przekazywania informacji był na najwyższym poziomie. Bardzo miła i sympatyczna atmosfera[...]"

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Warszawie - opinie

Na szkolenie szłam "z przymusu zawodowego" a już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że to była bardzo dobra decyzja. Uważam, że każdy kto chce świadomie  żyć powinien takie szkolenie przejść.

więcej...

opinia.jpg

Kurs dietetyki w Katowicach - opinie

Jako uczestnicy kursu podstawowego oraz zaawansowanego z zakresu dietetyki realizowanego w Państwa Akademii, chcielibyśmy wyrazić swoją opinię na temat prowadzącej zajęcia...

więcej... 

opinia.jpg

Kursy z dietetyki dla seniorów w Łodzi - opinie

Opinie osób po 60 roku życia na temat kursów dla seniorów w Łodzi realizowanych w ramach projektu "Zdrowa dojrzałość: wolontariat kompetencji z zakresu dietetyki" prowadzonego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

więcej...