Regulamin

REGULAMIN PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

„AKADEMIA DIETETYKI”

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Akademia Dietetyki” Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką oświatową, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.

Akademia Dietetyki jest także instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.

„Akademia Dietetyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, które jest odpłatne i może być realizowane na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy, Powiatowy Urząd Pracy lub innej instytucji, lub też z własnej inicjatywy zainteresowanego.

„Akademia Dietetyki” prowadzi kształcenie w formach pozaszkolnych, realizowane stacjonarnie (na miejscu), jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

I. Zapisy i płatności

 1. Warunkiem przystąpienia do szkolenia organizowanego przez „Akademię Dietetyki” jest wypełnienie online formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Akademii www.akademiadietetyki.pl oraz uiszczenie I wpłaty w wysokości 190,00 zł. Brak wpłaty w terminie 3 dni od przesłania formularza, skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia. O kolejności wpisu na listę uczestników decyduje kolejność księgowania się wpłat na naszym koncie.
 2. Reszta opłaty za kurs płatna jest przelewem do środy przed rozpoczęciem szkolenia na to samo konto, co I wpłata. W przypadku szkoleń stacjonarnych, prosimy o przyniesienie potwierdzenia dokonania przelewu na zajęcia.
 3. Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w kursie i poinformuje o tym Akademię (mailowo) maksymalnie w poniedziałek przed rozpoczęciem szkolenia wówczas wniesiona I wpłata jest mu zwracana w całości.
 4. Jeśli uczestnik zrezygnuje w terminie późniejszym – „Akademia Dietetyki” nie zwraca wpłaconej kwoty (I wpłaty), zachowując ją jako odszkodowanie za dotychczas wykonane czynności związane z przygotowaniem kursu. Zmiana terminu szkolenia na inny jest także rezygnacją.
 5. Jeżeli uczestnik z powodu choroby nie może uczestniczyć w zajęciach, zwrot wpłaty możliwy jest jedynie na podstawie skanu zwolnienia lekarskiego (obejmującego dni, w których odbywa się kurs).
 6. Jeśli uczestnik rozpocznie szkolenie i zrezygnuje z dalszego w nim udziału (niezależnie od przyczyny), zwrot wpłaty jest możliwy jedynie za niewykorzystane dni szkoleniowe, pod warunkiem, iż poinformuje o swojej rezygnacji „Akademię Dietetyki” przed zajęciami, na których się nie pojawi. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach. Nie ma możliwości odrabiania zajęć ani indywidualnego zaliczania materiału.
 7. Ceny kursów mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany terminu szkolenia obowiązuje cena szkolenia, na który uczestnik się przepisuje.
 8. W ramach opłaty za kurs słuchacze:
 • mają zapewnione wszystkie materiały dydaktyczne, niezbędne do prawidłowego realizowania zajęć;
 • otrzymują materiały szkoleniowe, opracowane przez dydaktyków „Akademii Dietetyki”;
 • otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie przez nich konkretnej formy kształcenia (wymagana obecność na 100% zajęć – nie ma możliwości indywidualnego zaliczania materiału ani odrabiania zajęć).

II. Postanowienia ogólne

 1. „Akademia Dietetyki” kontaktuje się z uczestnikami szkoleń drogą mailową (wiadomości są wysyłane na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym). Wiadomość wysłana traktowana jest jako dostarczona.
 2. „Akademia Dietetyki” zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jak również do zmiany miejsca realizacji szkolenia (w przypadku sytuacji losowej, niezależnej od Akademii jako organizatora). O wszelkich zmianach uczestnicy informowani są niezwłocznie drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
 3. Zaświadczenia i certyfikaty  o ukończeniu szkoleń są wystawiane na podstawie danych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wszelkie zmiany (np. zła data urodzenia czy miejsce) wprowadzane są jedynie na pisemną (mailową) prośbę uczestnika. Koszt ponownego wystawienia i nadania zaświadczenia – 40,00 zł.
 4. Wszelkie zwroty wpłat dokonywane są niezwłocznie. Jednakże Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego dokonania zwrotu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych (np. awaria systemu bankowego).     
 5. Materiały szkoleniowe (podręcznik) jest wysyłany (w wersji PDF) do każdego uczestnika szkolenia indywidualnie – na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w tygodniu po pierwszym weekendzie zajęć. Akademia nie wysyła podręczników wcześniej, jak i nie prowadzi ich sprzedaży. 
 6. Podejście do testu sprawdzającego, jak i egzaminu próbnego, możliwe jest jedynie w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia szkolenia, wynikającego z harmonogramu zajęć. Po upływie 3 miesięcy  przystąpienie do testu sprawdzającego / egzaminu próbnego jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia podstawowego /  zaawansowanego. 
 7. „Akademia Dietetyki” nie udziela informacji na temat prawidłowych odpowiedzi w sprawdzianach i egzaminach próbnych. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi znajdują się – adekwatnie – w podręczniku do kursu podstawowego i w podręcznikach do kursu podstawowego oraz zaawansowanego. 
 8. W przypadku niezaliczenia sprawdzianu / egzaminu próbnego „Akademia Dietetyki” nie podaje pytań, na które zostały udzielone błędne odpowiedzi. Informujemy jedynie o ilości pytań, na które została udzielona zła odpowiedź.  

III. Egzamin końcowy

 1. Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk, odbywa się po kursie zaawansowanym. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie, nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia (obecność + zaliczenie egzaminu próbnego).
 2. Egzamin odbywa się dla grupy min. 5 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych, termin egzaminu zostaje przełożony. „Akademia Dietetyki” nie ustala indywidualnych terminów egzaminów. 
 3. Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym.   
 4. Część praktyczna obejmuje samodzielne obliczenie kaloryczności, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz opracowanie zaleceń żywieniowych, które powinny być uwzględnione przy układaniu diety dla konkretnej osoby.
 5. Do egzaminu słuchacz przystępuje w mieście, w którym ukończył szkolenie zaawansowane. W przypadku szkoleń zdalnych (webinarów) egzamin odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi. 
 6. Opłata za egzamin wynosi 200,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Dietetyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.     
 7. Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje (mailowo) o tym Akademii maksymalnie w poniedziałek przed sobotnią datą egzaminu. W ramach opłaty możliwa jest jednorazowa zmiana terminu egzaminu. W przypadku kolejnej zmiany, należy dopłacić 100 zł. 
 8. Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pól roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.
 9. Prace egzaminacyjne są oceniane przez niezależną komisję wyznaczaną przez dyrektora merytorycznego (w jej skład nigdy nie wchodzi osoba, która prowadziła szkolenie zaawansowane ze zdającą grupą).
 10. Czas oczekiwania na sprawdzenie prac egzaminacyjnych to około 15 dni roboczych. Biuro informuje o otrzymanych ocenach drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach losowych (choroba egzaminatora, awaria w firmie kurierskiej itp.) Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego poinformowania o wynikach.
 11. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.
 12. W związku z tym, że egzaminy są sprawdzane zawsze przez co najmniej dwie osoby, Akademia nie dopuszcza możliwości ponownego sprawdzania prac egzaminacyjnych. Otrzymana ocena jest oceną ostateczną i nie ma żadnej możliwości jej negocjacji.  
 13. „Akademia Dietetyki” nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze swoją pracą, jest to jedynie możliwe w biurze Akademii w Łodzi. Prosimy o wcześniejszy kontakt.
 14. Na prośbę kursanta „Akademia Dietetyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł). 
 15. Dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym. „Akademia Dietetyki” nie odpowiada za stan przesyłki.  
 16. W związku z licznymi zwrotami wysłanych zaświadczeń / dyplomów jako nieodebranych w terminie, koszt ponownego nadania wynosi 40,00 zł. 

IV. Prawa słuchaczy

Słuchacz ma prawo do:

 1. zdobywania wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości „Akademii Dietetyki”
 2. uzyskania odpowiedniego zaświadczenia zgodnego z przepisami odrębnymi
 3. egzekwowania pełnej realizacji oferty przedstawionej przez „Akademię Dietetyki” i natychmiastowego informowania o wszelkich nieścisłościach w tym zakresie. Zastrzeżenia, co do jakości oferowanych przez Akademię usług są przyjmowane jedynie drogą mailową na adres: biuro@akademiadietetyki.pl maksymalnie do 2 dni kalendarzowych od zaistnienia sytuacji. Wiadomość powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać dokładny opis nieścisłości. Maile anonimowe nie będą rozpatrywane. „Akademia Dietetyki” rozpatrzenia uwag dokonuje niezwłocznie.  Zgłaszający zastrzeżenia (po pozytywnym rozpatrzeniu przez Akademię) może rozpocząć szkolenie ponownie z innym prowadzącym (bez ponoszenia dodatkowych opłat) lub też otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystane dni szkoleniowe, jeśli nie chce dalej uczestniczyć w kursie. Akademia nie zwraca kosztów za dni, w których uczestnik był obecny na zajęciach. 
 4. otrzymywania rzetelnej informacji o aktualnej ofercie „Akademii Dietetyki”, wysyłanej na adres mailowy Słuchacza podany przez niego w formularzu zgłoszeniowym. Rezygnacja z powyższego prawa jest możliwa w każdej chwili, poprzez wysłanie wiadomości mailowej o treści „Rezygnuję z otrzymywania informacji o ofercie Akademii Dietetyki” na adres: biuro@akademiadietetyki.pl   

V. Obowiązki słuchaczy

Słuchacz ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach
 2. systematycznie poszerzać zakres swojej wiedzy i podnosić  kwalifikacje
 3. zachować porządek i estetykę pomieszczeń
 4. dbać o mienie ruchome i nieruchome „Akademii Dietetyki” 
 5. poddawać się formom sprawdzania wiedzy (sprawdziany, zaliczenia, egzaminy)
 6. terminowo regulować należności wobec „Akademii Dietetyki”  
 7. przestrzegać podczas szkolenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 8. przestrzegać klauzuli o ochronie praw autorskich naszych podręczników oraz prezentacji multimedialnych

Pozostałe kwestie reguluje statutplacówki. Statut jest do wglądu słuchaczy w biurze placówki.

Regulamin
4 (80%) 5 votes