Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

O nas

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

 

Jako placówka oświatowa jesteśmy liderem w organizacji kursów zawodowych z dietetyki oraz podnoszeniu kwalifikacji specjalistów z całej Polski. Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi.

 

Podstawy prawne działalności Akademii Dietetyki

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

4. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego „Akademia Dietetyki

Jesteśmy placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.

Jesteśmy także instytucją szkoleniową, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, instytucjami pomocy społecznej i innymi organizacjami z całej Polski.

Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi.

Główne cele statutowe Akademii Dietetyki

Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

  • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy
  • powracających na rynek pracy
  • zmieniających zawód
  • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe

Wykładowcy i współpracownicy Akademii Dietetyki:

  • popularyzują zdrowy tryb życia
  • promują profesjonalne przygotowanie do pracy jako doradca żywieniowy, dietetyk
  • dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem

Akademia Dietetyki wydaje absolwentom:

1) Zaświadczenia o ukończeniu kursu:

– podstawowego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

– zaawansowanego dietetyki –  osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 % zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły egzamin próbny.

Wymienione zaświadczenia wydawane są na drukach MEN,  zgodnie z § 22 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk – osobom, które zdały egzamin wewnętrzny. 

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

O nas
3.8 (75.83%) 24 votes

Opinie, podziękowania i wyróżnienia