Zapraszamy do kontaktu we wszystkich miastach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00

O nas

Akademia Dietetyki jest wyspecjalizowaną placówką oświatową, której organem założycielskim jest Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

 

Jako placówka oświatowa jesteśmy liderem w organizacji kursów zawodowych z dietetyki oraz podnoszeniu kwalifikacji specjalistów z całej Polski. Najwyższa jakość kształcenia Akademii Dietetyki została potwierdzona przyznaniem akredytacji przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi.

 

Akademia Dietetyki wydaje absolwentom:

1) Zaświadczenia o ukończeniu kursu:

– podstawowego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

– zaawansowanego dietetyki –  osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 % zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły egzamin próbny.

– specjalistycznego dietetyki – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, czyli uczestniczyły w 80 %  zajęć (można opuścić tylko jeden dzień zajęć) oraz zaliczyły test sprawdzający.

Wymienione zaświadczenia wydawane są na drukach MEN, zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu Dietetyk – osobom, które zdały egzamin po kursie zaawansowanym.

 

Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Na prośbę danej osoby wydajemy dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu dietetyk w wersji angielskiej. Są one wydawane jako dodatkowe i płatne (15,00 zł). O chęci otrzymania zaświadczenia należy poinformować biuro Akademii Dietetyki do dnia egzaminu. Późniejsze deklaracje nie będą uwzględniane.

Główne cele statutowe Akademii Dietetyki

Promocja kształcenia ustawicznego i aktywizacja zawodowa poprzez edukację osób:

  • po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy
  • powracających na rynek pracy
  • zmieniających zawód
  • uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe

Wykładowcy i współpracownicy Akademii Dietetyki:

  • popularyzują zdrowy tryb życia
  • promują profesjonalne przygotowanie do pracy jako doradca żywieniowy, dietetyk
  • dzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem

Podstawy prawne działalności Akademii Dietetyki

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepupublicznych szkołach i placówkach

4. Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego „Akademia Dietetyki

Jesteśmy placówką oświatową, działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wpisaną do ewidencji placówek pod nr Ed.VIII.4430.6.11.2011.

Jesteśmy także instytucją szkoleniową, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.10/00044/2006.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, instytucjami pomocy społecznej i innymi organizacjami z całej Polski.

Nasze programy nauczania oraz kadra wykładowców zostały zatwierdzone przez Wydział Edukacji Miasta Łodzi.

O nas
3.7 (74.55%) 22 votes

Opinie, podziękowania i wyróżnienia