Egzamin

Egzamin potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk, odbywa się po kursie zaawansowanym. O dokładnym terminie egzaminu Akademia informuje drogą mailową (termin egzaminu jest wyznaczany odgórnie, nie ma możliwości negocjacji w tym zakresie). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie szkolenia i otrzymanie zaświadczenia (obecność + zaliczenie egzaminu próbnego).

Egzamin odbywa się dla grupy min. 5 osób. W przypadku mniejszej ilości chętnych, termin egzaminu zostaje przełożony. „Akademia Dietetyki” nie ustala indywidualnych terminów egzaminów.

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej:

  • Część teoretyczna obejmuje test pisemny, sprawdzający poziom opanowania wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na szkoleniu podstawowym i zaawansowanym.
  • Część praktyczna obejmuje samodzielne obliczenie kaloryczności, zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów oraz opracowanie zaleceń żywieniowych, które powinny być uwzględnione przy układaniu diety dla konkretnej osoby.

Cały egzamin trwa około 2 godzin. Maksymalnie można otrzymać 100 punktów (ocena bardzo dobra).

W przypadku szkoleń zdalnych (webinarów) egzamin odbywa się jedynie w siedzibie Akademii w Łodzi.

Opłata za egzamin wynosi 200,00 zł. Opłata jest wnoszona przelewem, przed egzaminem, do dnia wyznaczonego przez „Akademię Dietetyki” (decyduje data zaksięgowania się pieniędzy na koncie Akademii) – nie ma możliwości płatności gotówką. Niedokonanie opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu.

Wpłata za egzamin przepada, jeśli słuchacz nie pojawi się na egzaminie i nie poinformuje (mailowo) o tym Akademii maksymalnie w poniedziałek przed sobotnią datą egzaminu. W ramach opłaty możliwa jest jednorazowa zmiana terminu egzaminu. W przypadku kolejnej zmiany, należy dopłacić 100 zł.

Do egzaminu końcowego słuchacz może przystąpić do 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia wynikającego z jego harmonogramu zajęć. Po upływie pól roku przystąpienie do egzaminu jest możliwe jedynie po ponownym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.

Prace egzaminacyjne są oceniane przez niezależną komisję wyznaczaną przez dyrektora merytorycznego (w jej skład nigdy nie wchodzi osoba, która prowadziła szkolenie zaawansowane ze zdającą grupą).

Czas oczekiwania na sprawdzenie prac egzaminacyjnych to około 15 dni roboczych. Biuro informuje o otrzymanych ocenach drogą mailową. W wyjątkowych sytuacjach losowych (choroba egzaminatora, awaria w firmie kurierskiej itp.) Akademia zastrzega sobie prawo do późniejszego poinformowania o wynikach.

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu dietetyk. Ocena otrzymana z egzaminu widnieje na dyplomie. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, nie ma możliwości poprawiania oceny.

W związku z tym, że egzaminy są sprawdzane zawsze przez co najmniej dwie osoby, Akademia nie dopuszcza możliwości ponownego sprawdzania prac egzaminacyjnych. Otrzymana ocena jest oceną ostateczną i nie ma żadnej możliwości jej negocjacji.

„Akademia Dietetyki” nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze swoją pracą, jest to jedynie możliwe w biurze Akademii w Łodzi. Prosimy o wcześniejszy kontakt.

Na prośbę kursanta „Akademia Dietetyki” może wydać dyplom potwierdzający przygotowanie do zawodu także w języku angielskim. Jest on wydawany jako dodatkowy i płatny (15,00 zł).

Dyplomy są rozsyłane indywidualnie do słuchaczy, listem poleconym.

Egzamin
3.1 (62%) 70 votes